Valborg Vraa

Valborg Vraa hedder den karakteristiske villa ved kirken. Bemærk udsigten til jernbanen. Foto: Carsten Langkilde 1975.

Villaen Valborg Vraa, nuværende adresse Ved Kirken 2.

Huset er opført i 1902 af Valdemar Bille, sognepræst ved kirken 1892-1906. Pastorens svigerinder, præstekonen Frederikkes to ugifte søstre flyttede ind i huset og ernærede sig ved at udleje værelser og lejligheder. Huset blev navngivet ’Valborg Vraa’ – vist efter den af søstrene, der hed Valborg.

Dyrlæge Hjørnholm boede også til leje her i huset i 1920’erne, og i 1924 købte han huset. I 1929 tilkøbte han en del af ’cirkuspladsen’ nedenfor huset, så grunden kom til at strække sig helt til Hørretvej.

Efter Hjørnholms død i 1972 var huset en kort overgang solgt, inden det i 1972 blev købt af Elsebet og Anders Errboe, der fortsat ejer huset.

 

Efterlysning af tegninger af ejendomme

Testrupvej 101, Testrup Østergaard

Tingskovvej 76, nu Giber Ringvej

I Mårslet Egnsarkiv har vi fået henvendelse fra en mand fra Horsens, der samler informationer om alle de tegninger som Jens J. Andersen har produceret mellem 1932-1970 —og det er flere tusinde!

Omkring 1900 fik mange gårdejere deres gård foreviget af omvandrende kunstnere. I 1950-erne var det blevet mere almindeligt, at en tilsvarende tegner tilbød sin kunnen til folk, som gerne ville have et billede af gården hængende på væggen. ”Husmandskunst”, kaldte nogle det, for det var billigt, men så lignede det faktisk også! Jens Johan Andersen tegnede og solgte mange billeder på landet i hele Midt– og Østjylland. På Mårslet Egnsarkiv har vi kendskab til to fra Testrupegnen.

Jens J. Andersen var født 1902 i Haurum Sogn ved Frijsenborg, blev uddannet lærer, blev gift og skilt og opgav

lærergerningen pga. dårlige nerver, forlod hjemmet på sin cykel, levede fra hånden i munden ved at tegne gårde og huse, hvor han kom frem, boede ofte på gårdene og hjalp lidt til med høstarbejde og roehakning. Død 1970 i Brædstrup og begravet i Tamdrup.

Mon ikke der findes flere tegninger fra Mårslet Sogn?

 

Fra generalforsamlingen 2023

Fra generalforsamlingen

Poul Enevoldsen fremlægger regnskabet

Der var stort fremmøde ved den nyligt afholdte generalforsamling. Tak til alle jer medlemmer.

Der var genvalg til alle, der var på valg og regnskabet blev godkendt. Under punktet ”Fastsættelse af kontingent” blev det vedtaget, at næste år er medlemskab pr. person 100 kr. og 200 kr. for en husstand. Herved vil vi fortsat kunne støtte Mårslet Egnsarkiv bedst muligt. Desuden blev gjort opmærksom på at Lokalhistorisk Forening fylder 40 år i 2024.

Ny konstituering af bestyrelsen

Lars Berggreen er af bestyrelsen valgt som ny formand for Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig ifølge vedtægterne. Kurt Friis ønskede ikke længere at være formand og trak sig fra bestyrelsen. Tak til Kurt Friis, som fortsætter som medarbejder i Egnsarkivet.

Lars Berggreen, der var genvalgt som suppleant, er trådt ind i bestyrelsen og blev valgt til ny formand.

Bestyrelsens sammensætning er nu:
Lars Berggreen Rasmussen, formand
Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, næstformand
Poul Oxvig Enevoldsen, kasserer
Carl Gerhard de Lichtenberg Crone, sekretær
Ingerlise Wendland
Leo Jelling
Leif Svensson
Anders Errboe, suppleant

Medlemskab

Vær en del af foreningen! Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid – og ikke mindst den fremtid, du er en del af, så bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og støt samtidig Mårslet Egnsarkiv.

Indmeldelse og indbetaling af kontingent kan ske til kassereren: Poul Enevoldsen, 40409249 eller

Fra Obstrupvej til Frøkæret

Det første matrikelkort for Mårslet By, Original 1 kort gældende 1816-1856. Kilde: Historiske kort på nettet, Geodatastyrelsen. På kortet står der Over Frøekiers Agre, Frøekier og Neder Frøekier Mark.

Første gang navnet “Frøkær” findes nævnt, er i Markbogen fra 1683, der indeholder marknavnene i Mårslet sogn.

Markbogen er en forløber for den senere matrikelinddeling med numre i stedet for navne. Blandt de mange hundrede marknavne læses stednavnene “Frø Kier” og Østre Frø Kier”, og navnene er blandt de ganske få, der i dag kan genkendes i den gamle markbog.

Frøkærgården lå på den jord, hvor nu Frøkærparken er.

Frøkærgården rives ned i 1840 og jorden kommer ind under Tranbjerggården indtil det bliver nyt parcelhuskvarter.

Fortid. Obstrupvej 33 nedbrændte nytårsnat 1996/97 efter en vildfaren raket satte ild til stråtaget. Luftfoto 1950, Det Kongelige Bibliotek.

Førnutid. Obstrupvej 29, foto: Jørgen Kraglund, 2021

Nutid/fremtid. Frøkæret, foto: Rie Carlsen, 2022

 

Har du lyst til noget spændende?

En rumrejse kan vi ikke tilbyde, men en tidsrejse, der aldrig ender. Måske har du et nytårsforsæt om en ny fritidsinteresse, måske har du fået mere tid, måske vil du gerne lære Mårslet og mårsletterne at kende. 

Mårslet Egnsarkiv startede engang sidst i 1960’erne og har siden udviklet sig til et meget spændende lokalarkiv. Vi har samarbejde med skoleklasser, foreninger, forretninger og vores Lokalhistoriske Forening afholder spændende arrangementer.

Vi har også en del henvendelser vedr. slægtsforskning, vi hjælper alle, hvis vi kan.

Den første og tredje tirsdagaften i måneden mødes 6 medarbejdere og arbejder med hvert sit ansvarsområde.  Her er egnsarkivet åbent for alle. Men… vi er nogle, der også gerne vil arbejde et par timer om dagen hver uge, – dag og tidspunkt aftaler vi. Her er der plads til nye medarbejdere.

Det må lige være noget for dig!

Vi kan tilbyde at arbejde med

  • Interessante billeder fra fortid/nutid/fremtid
  • Utrolige, spændende historier, fortalt af mårslettere
  • Udarbejdelse af billedserier, artikler, formidling, mv
  • Fotografering, ”Det digitale skab”, malerier,matrikelkort, bøger, aviser, mv.
  • Ajourføring af opslagstavler og udstillinger mv.
  • Sortering, journalisering, registrering mv.

Vi har ekspertise til at sætte dig ind i arbejdsopgaverne, og der findes spændende kurser, som vi betaler.

Og ikke mindst, vi har det virkelig godt sammen og arkivarbejdet er meget spændende.

Vandskaden

Efter vandskaden i efteråret har egnsarkivet ligget underdrejet, men i skrivende stund lysner det. Vi har fået nye reoler og alt skal nu på plads igen, hvilket utvivlsomt bliver tidskrævende.
Vi regner dog med at arbejdet er så langt fremme, så vi igen kan holde egnsarkivet åbent for offentligheden fra februar.
Velkommen!

 

Mårslet Egnsarkiv åbner efter jul

I skrivende stund (dec. 2022) er Mårslet Egnsarkiv lukket for besøg pga. vandskade. Der har været affugtere sat til og rummene er nu helt tørre, så der snart kan lægges nyt gulvtæppe. Herefter skal vi have købt nye reoler, da de eksisterende også blev ødelagt.

Det bliver et større arbejde at få alle ting på plads igen, men vi håber, at vi kan åbne arkivet igen i januar og komme i gang med det rigtige arkivarbejde igen.

Åbningstiden vil fremgå af hjemmesiden, men vi kan altid kontaktes på e-mail og telefon.

 

Fra arkivets samlinger

Her følger en række interessante udklip fra Aarhus Amtstidende fra 1941 og 1944. Udklippene er blevet sendt til Mårslet Egnsarkiv fra en borger i en naboby, der har haft dem liggende og nu synes at udklippene skulle overdrages til arkivet, da de drejer sig om Mårslet og omegn.

Aarhus Amtstidende den 3. maj 1944. Sigvard Mathiesen søger efter en husbestyrerinde – og hun må gerne have et barn med.

I de følgende har vi fundet billedet af gravmindet over den person, som udklippet handler om. Hvis du søger videre på arkiv.dk vil du i mange tilfælde både finde udklip, fotos og andre arkivalier om personen.

På gravstenen kan vi se at Sigvards hustru netop er død den 14. april 1944.

Sigvard Mathiesen var arbejdsmand og i en periode medlem af Mårslet Sogneråd. Han var bosat i et hus på Langballebakken. Huset blev nedrevet i forbindelse med Oddervejs udvidelse.

 

Dette udklip er også fra Aarhus Amtstidende den 3. maj 1944.

På gravstenen kan vi også se at han er død 1944, men her får vi dog ikke datoen.

På gravstedet er der tillige en mindre mindesten

Lærer i Hørret Skole 1899-1937. Først i den gamle skole Hørret Byvej 27 (nedbrændt) og fra 1903 i den nye skole Hørret Byvej 15.
Har været medlem af sognerådet.

 

På dette gravminde ses de tre søskende, der er nævnt i omtalen i anledning af femoghalvfjerdsårsdagen for Jens Holm.

Udklippet er fra Aarhus Amtstidende tirsdag den 10. december 1941. Det ser ud til, at det er en dag for sent, da der på gravstenen står, at han er født 9. december.

Et foto af Jens Holm og søster Maren Holm fra 1948, hvor de er til fødselsdagsfest hos en nabo.

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.   (Jeppe Aakjær)

Nyt fra billedsamlingen

Det er nu muligt at se en unik samling fotografier fra herregården Moesgaard, som ikke tidligere har været offentlig tilgængelige.

I et samarbejde med Moesgaard Museum er fotografierne nu søgbare på arkiv.dk – se eksempler her:

Forpagter Espen Leth-Espensens søn Christian i barnevogn på gårdspladsen på Moesgaard ca. 1925.

Agnethe Dahl med to hunde i spisestuen på Moesgaard 1918. Der optræder hunde på en stor del af billederne.